[][src]Constant libc::RTF_GATEWAY

pub const RTF_GATEWAY: c_ushort